انبار اضافی

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
中文(繁體)Icon-Republic of China (Taiwan).png
فارسیIcon-Iran2.png

ERepublik Rising Logo.jpg

این صفحه بعنوان اطلاعات تاریخی طلوع ارپابلیک ذخیره شده است.
این اطلاعات منقضی شده هست و نباید در بازی کنونی خود تاثیر بدهید.

‎‎
This page has a direct link in eRepublik.

eRepublik link: http://www.erepublik.com/en/get-gold/extra_storageExtra storage.jpg


قدرت ذخیره سازی بیشتر از امکانات دلخواهی است که به شما اجازه می دهد که این گزینه ها را داشته باشید:

  • جعبه دریافت پیام نامحدود
  • 10 پیام در روز
  • 50 قدرت ذخیره در انبار

قدرت ذخیره سازی بیشتر می تواند با پول واقعی پرداخت شود:

  • یک ماه با 3 یورو
  • شش ماه با 10 یورو.

Back.gif Back to Gold and Extras page