سیاستمدار

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran2.png
SuomiIcon-Finland.png

edit

Speech balloon.png سمت ساخته شده توسط کاربران

این صفحه دارای ایده ها ، نظرات و چیزهایی است که به صورت رسمی جزو ایریپابلیک نیستند .

یک سیاستمدار فردی است که در تصمیم گیری عمومی سیاسی موثر است یا شخصی است که در راه جامعه از طریق درک گروه سیاسی و اداره آن است . این شامل افرادی است که دارای مناصب تصمیم گیری در دولت , و افرادی که به دنبال آن موقعیت هستند است ، به هر حال از طریق انتخابات , کودتا , انتصاب , تقلب در انتخابات ، فتح ، حق ارث و یا به صورت های دیگر می توان انتخاب شود . سیاست به حکومت اداری محدود نمی شود . دفاتر سیاسی نیز ممکن است در شرکت های بزرگ برگزار شود ، و اشخاص دیگری با تعریف فرآیندهای سیاسی خود آن را اداره می کنند .


Jobs
Official in-game Politics Congress member · Councillor · Governor · Minister of Defence* · Minister of Education* · Minister of Foreign Affairs* · Party member · Party president · President · Prime Minister · Secretary general (party) · Spokesman · Vice president (party)
*There are different minister position, some are official, some not, but all are mentioned in article Minister
Military Commander · 2nd Commander · Captain · Soldier · Military ranks · Aircraft ranks
Economy / Media Employee · General manager · Press director
Historical: eRepublik Rising · eRepublik V1
User created jobs Politics Advisor · Ambassador · Chief of staff · Director · Director of Embassies · Founder · Justice · Minister* · Monarch · Parliamentary group leader · Politician · Recruitment director · Secretary general (alliance) · Secretary of Defense · Senator · Speaker · Vice president (country) ·
*There are different minister position, some are official, some not, but all are mentioned in article Minister
Military Advisor · Chief of staff · Commanding officer · Executive officer · Officer · Staff officer · Supreme commander
Economy / Media Advisor · Editor · Founder · Graphic designer · Journalist