Alliance of Baltic Countries/Latviešu

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
LatviešuIcon-Latvia.png
LietuviųIcon-Lithuania.png
PolskiIcon-Poland.png
СрпскиIcon-Serbia.png
EspañolIcon-Spain.png


Alliance of Baltic Countries
Flag of Alliance of Baltic Countries
Map of Alliance of Baltic Countries
Formation 2011. gada 1. aprîlis
Type Militârâ Alianse
Secretary-General Flag-Estonia.jpg Mister Margooni
Flag-Latvia.jpg Nameisis
Flag-Lithuania.jpg pokstasq
Members 3


Baltijas Valstu Savienîba (abbr. ABC) ir militâra un reìionâla alianse, kuras sastâvâ ir 3 dalîbvalstis ar savstarpçju robeþu.

Izveidoðana

Baltijas Valstu Savienîba tika izveidota 2011. gada 1. aprîlî îsi pçc Lietuvas uzbrukuma Zemgalei, kas treniòkara ietvaros tika atvairîts. Aliansi izveidoja 3 valstis, kas plâno strâdât kopâ kâ vienots militârs spçks. Alianses mçríi ir[1]

  • Tiekðanâs uz vienotu ârpolitiku.
  • Visaugstâkâ lîmeòa militârâ sadarbîba.
  • Jaunradîtâs alianses ietekmes palielinâðana.
  • Ekonomiskâ integrâcija un labklâjîbas pieaugums katrâ no 3 dalîbvalstîm.

Alianses dibinâðana pilsoòos izsauca prieka gaviles: "Hail eLithuania! Hail eLatvia! Hail eEstonia! Hail ABC!""[1]

Vçsture

2011. gada 2. aprîlî tika uzsâka alianses pirmâ militârâ kampaòa - Pirmais Baltijas Karð. To uzsâka 2 no ABC biedriem - Latvija un Lietuva, uzbrûkot Baltkrievijai ar mçríi savâ îpaðumâ iegût papildus resursus, kas arî viòiem veiksmîgi izdevâs.

Dalîba

Dalîbvalstis (iekrâsotas sarkanâ krâsâ)

Pârvaldîba

2. aprîlî aliansi vadîja 3 vice-ìenerâlsekretâri, kas faktiski bija attiecîgo alianses dalîbvalstu prezidenti.

Vice-ìenerâlsekretâri

Valsts Pilsonis
Icon-Estonia.png Estonia Mister Margooni
Icon-Latvia.png Latvia/Latviešu Nameisis
Icon-Lithuania.png Lithuania pokstasq

Atsauces

  1. 1.0 1.1 (ABC) Birth of an Alliance