کابینه

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran.png

Speech balloon.png سمت ساخته شده توسط کاربران

این صفحه دارای ایده ها ، نظرات و چیزهایی است که به صورت رسمی جزو ایریپابلیک نیستند .

کابینه شامل یک لیست از افرادی می شود که رییس جمهور به عنوان وزرا و زیر دستان خود و کسانی که او را در امر ریاست کمک می کنند می باشد .

در کشور های مختلف کابینه از وزیر های مختلفی که وظایف مختلفی دارند تشکیل می شود . این مجموعه وزرا با کمک رییس جمهور آینده یک کشور را ساخته و در تاریخ ثبت می کنند .


Jobs
Official in-game Politics Congress member · Councillor · Governor · Minister of Defence* · Minister of Education* · Minister of Foreign Affairs* · Party member · Party president · President · Prime Minister · Secretary general (party) · Spokesman · Vice president (party)
*There are different minister position, some are official, some not, but all are mentioned in article Minister
Military Commander · 2nd Commander · Captain · Soldier · Recruit · Military ranks · Aircraft ranks · Dictator
Economy / Media Employee · General manager · Press director
Historical: eRepublik Rising · eRepublik V1
User created jobs Politics Advisor · Ambassador · Chief of staff · Director · Director of Embassies · Founder · Justice · Minister* · Monarch · Parliamentary group leader · Politician · Recruitment director · Secretary general (alliance) · Secretary of Defense · Senator · Speaker · Vice president (country) ·
*There are different minister position, some are official, some not, but all are mentioned in article Minister
Military Advisor · Chief of staff · Commanding officer · Executive officer · Officer · Staff officer · Supreme Commander
Economy / Media Advisor · Editor · Founder · Graphic designer · Journalist