Democrats of New Sweden/Manifest

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search

Vilka är vi?

En bild i upplysande syfte för partiets återkommande partimöten.

Democrats of New Sweden är ett liberalt parti som värnar om individens okränkbara frihet och medborgarens rätt till att förverkliga sina drömmar. Grundstommen i DNS är frihets- och säkerhetsfrågor. Vi kämpar för ett Sverige med mångfald, - ett Sverige där alla talanger tas till vara på, - vare sig man är höger eller vänster. Alla svenska medborgare ska ha samma rättigheter till att delta i utvecklingen av det svenska samhället, - med en liten men effektiv stat och ett fritt näringsliv tror vi att Sverige kan sälla sig bland de starkaste nationerna i världen! Vi är Sveriges enda nordistiska parti, och arbetar för ett självbestämmande norden där medborgaren står i fokus!

Vad vill vi?

Inrikes

DNS vill inte föra kampen för lycka och framgång på den internationella arenan, imperialistiska krig hör till det förgångna, - utan kampen bör föras här, i Sverige, vår egen arena! Vi vill verka för en liberalisering och ett öppnande av samhället. Vi vill göra det lättare för nya medborgare att komma in i gemenskapen. Detta görs enklast genom en effektivisering av Mentor Sverige. Även om MS fungerar näst intill utmärkt redan idag, tror vi att en utbyggnad av organisationen kan leda till ett ännu mer positivare arbete.

Ett öppnare samhälle skapas också genom direkt dialog med medborgarna. Detta görs bäst genom .se domänen. DNS jobbar för att alla medborgare i Sverige ska ansluta sig till .se kollektivet.

 • Mentorprogrammet ska vara fortsatt politiskt fristående, men ska få ett ökat statligt stöd
 • Nybörjarguiden ska uppdateras med jämna mellanrum

Utrikes

DNS är ett parti som förespråkar nordism, - tanken att de nordiska länderna en dag ska förenas. Steg för steg vill vi stärka det nordiska självbestämmandet gentemot resten av världen, för att på sikt skapa ett överstatligt samarbete med våra grannar. Sedermera bör en ny statlig organisation skapas, med målet att främja samarbetet mellan de nordiska länderna. Organisationens uppgift ska vara att, tillsammans med sina nordiska motsvarigheter, bearbeta och sammanställa information för att på sikt skapa ett nordiskt informationsnätverk. Syftet med detta nätverk bör vara att ”synkronisera” den nordiska politiken. Dock så får inte de internationella initiativen avslutas i och med en Nordisk Union. Den nuvarande samhällsordningen, där ATLANTIS eliten tar beslut utan medborgarnas chans till att påverka är helt fel! För att underlätta ett lämnande av ATLANTIS verkar också DNS för att demokratisera den samma. Vi anser att ATLANTIS bör bli en parlamentarisk, mellanstatlig organisation, inte en rumänsk, privatarmé!

DNS menar att varje land har en okränkbar rätt till att existera. Varje folk har också rätt till att bestämma över sig själva, - därför är det en självklarhet för oss att stödja alla självständighetskrig, var de än utspelas i världen. Individens frihet från tvång är den viktigaste aspekten i den nya världen tycker vi. Sammanfattningsvis kommer DNS stödja alla militära aktioner i fiendeland som ämnas för att frige en ockuperad region. När självständighetskrig uppstår i ett, till Sverige, allierat land vill DNS vara först på plats som medlare.

DNS vill tillsätta starka diplomater i alla av världens länder. Dessa ska verka för att göra att det svenska varumärket ska förknippas med frihet och styrka. I och med att världen blir allt mindre bör man börja skissa på ett ”eFörenta Nationerna”.

 • På sikt inleda ett överstatligt samarbete med våra nordiska grannar
 • Demokratisera, alternativt lämna ATLANTIS
 • Införa en statlig organisation med uppgift att arbeta för ett tätare samarbete i Norden
 • Stödja frihetskrig i fiendeland och medla på hemmaplan
 • Utöka mängden svenska ambassadörer och diplomater i världen
 • Införa ett eFN

Ekonomi

DNS förespråkar en liberal ekonomi där fritt företagande är stommen. Möjligheten för individen att kunna starta företag är viktig och en dynamisk motor i ekonomin. För att ekonomin ska gynna individen i så stor utsträckning som möjligt vill vi ha en radikal sänkning av landets inkomstskatter. Vi ser också en sänkning av importskatten som ett måste, på vägen mot en liberal ekonomi. I en liberal ekonomi existerar också fri konkurrens, både inom landet och över gränserna. Detta för att ge medborgaren bästa möjliga kvalité och pris på tillgängliga produkter. Sedermera sköter sig marknaden bäst själv, utan inblandning från klåfingriga politiker.

 • Sänka inkomstskatten till 1%
 • Sänka importskatten till 1%

Säkerhet och Försvar

Sverige är inte det militärt överlägsna land det en gång var. Detta måste vi alltid ha i åtanke när vi utformar nya strategier och planer för Försvarsmakten. Statens främsta roll ska vara att skydda medborgarna från både yttre och inre hot. Återigen ställer ”försvars” alliansen ATLANTIS till det. Det svenska folket har ingen makt över sina vapen. I en nordisk, lokalstyrd, armé skulle problem med ofrivilliga krig inte uppstå. Ett Nordiskt säkerhetsnätverk bör upprättas, där inte bara soldater under gemensam flagg ska ingå, utan också ”anti-OT” personal.

Den svenska armén är inte starkast, men fruktansvärt disciplinerad. Därför anser DNS att tiden är mogen för att ta ännu ett steg mot en friare värld. Detta genom att i fredstider privatisera den svenska armén. Detta skulle fungera som så att privata bolag, suveräna stater eller autonoma regioner får möjligheten att hyra delar av den svenska försvarsmakten, för egen ekonomisk eller politisk vinning. Detta blir i längden en ”vinn-vinn” för Sverige, eftersom staten tjänar pengar på själva uthyrningen, och våra tappra soldater får nödvändig erfarenhet. Självklart måste ett noggrant system skapas innan idéerna ros iland.

Den dag Sverige lämnar ATLANTIS anser DNS att det fortfarande bör vara Sveriges plikt att försvara alliansen vid händelse av försvarskrig. Detsamma gäller deltagandet i anfallskrig som den svenska eller nordiska regeringen anser nödvändiga.

Även om Sverige inte är störst, bäst och vackrast längre, finns fortfarande en hotbild mot landets säkerhet kvar. Icke demokratiska element frekvent arbetar med att sätta käppar i hjulet för den svenska drömmen. Även om den svenska polismyndigheten outtröttligt arbetar med att upptäcka och städa bort buset, tror DNS att det behövs ytterligare en aspekt i samhället för att göra det där lilla extra. Vi anser att man bör införa en statlig myndighet, ämnad att med hjälp av ”morötter”, få landets medborgare att delta i kampen mot organiserad brottslighet och terrorism.

 • Skapa en gemensam, nordisk, kommandostyrka. En ”Nordic Battlegroup”
 • Skapa en gemensam insatsstyrka ämnad för att försvara Norden mot TO
 • Privatisera armén i fredstider
 • Införa ett statligt ”finansierat” medborgargarde mot organiserad brottslighet och terrorism


Back.gif Back to Democrats of New Sweden page