جنگ خاورمیانه

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
عربيIcon-Arabic.png
فارسیIcon-Iran.png
Middle East War
Map of Middle East War
Date March 5th 2011 –
March 13th 2011
Location Middle East
Result Entire Occupation of Saudi Arabia
Territorial Changes Eastern Province, Al Jawf, Al Madinah, Makkah, Najran, Ha'il, Al Riyadh, Al Qasim, Northern Borders, Tabuk, Asir, Jizan and Al Bahah
Fights N/A
Belligerents
Flag-Egypt.jpg Egypt
Flag-Israel.jpg Israel
Flag-United Arab Emirates.jpg United Arab Emirates
Flag-Bulgaria.jpg Bulgaria
Flag-Iran.jpg Iran
Flag-Saudi Arabia.jpg Saudi Arabia
Commanders and Leaders
Flag-Israel.jpg Rheinlander von Phalz
Flag-Egypt.jpg antjerci
Flag-United Arab Emirates.jpg DimkaVelikiy
Flag-Saudi Arabia.jpg Lawrence of Arabia


جنگ خاورمیانه اولین جنگی است که در آن حکومت های عربی جدیدی بوجود آمدن. این جنگ در روز 1201 دنیای جدید (14 اسفند 1389) شروع شد، این جنگ میان 4 کشور از 5 کشور خاورمیانه بود.

کشور های درگیر جنگ

کشور های درگیر اصلی

کشور های متحد

جنگ ها