Radikal Sol Parti

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
edit

Wall of text.jpg This page is a Wall Of Text

Please break it up with some images, tables or formatting(e.g. lists, paragraphs, ...)

Consider splitting it into different sub-articles.
edit

Speech balloon.png Formatting

This page needs a template, links to other pages, improved style, improved formatting, or needs to be written in the Third Person.


Languages: 
EnglishIcon-English.png
TürkçeIcon-Turkey.png


Radikal Sol Parti

Unknown Party

Sosyal
Ülke Flag-Turkey.jpg Turkey
Kısaltma RSP
Linkler Emek Cephesi
Gazete Sosyalist Iktidar
Forum Emek Cephesi
Renkler Red, White
Oluşma 01 Feb 2009
Dağılma 16 Nov 2011
Politik
Başkan Afat7979
Başkan Yardımcısı Deniz Kerasus
Üyeler 290
Meclis 0 /40 seats, 0%
Sonraki Lider Sosyalist Toplum Partisi
Görüş Far-Left
İdeoloji Anarchist

Party-Radikal Sol Parti Banner.jpg

Her geçen günün arkasında hararet bıraktığı e-Türkiye'de solun bütünleyici yapıdan uzak, yanlış tavırlar içinde olduğunu düşünen kişiler olarak bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bunun sebebini ise, gerçek hayatın sol teorilerini oyuna uyarlamaya çalışmak ve oyunu aşırı ciddiye almak olarak görmekteyiz.


Öncelikle içinde bulunduğumuz ortamın koşullarını bilmemiz lazım diye düşünüyoruz. Bunun bir oyun olduğunu unutmamalıyız. Aksi halde eğlenceden çok, gerçek yaşama taşan nefret ve sinire sahip oluyoruz.


Reel yaşamdaki görüşlerinizi bu oyunda ortaya koymak elbette ki bir özgürlüktür. Ancak bunu oyunun şartlarına göre ayarlamak en mantıklısı olacaktır. Misal, anti-emperyalizm demokrasi ve bağımsızlık yanlısı her insanın reel hayatda sahip olduğu bir düşüncedir. Fakat oyunun savaşlarla, mücadelelerle eğlenceli olduğu gerçeği, anti-emperyalizmin oyuna tam anlamıyla uyarlanamaması demektir.


Bu durumda sol görüşlü kişiler olarak, sol görüşü oyuna uyarlayıp "sol" değil "e-sol" yaratma çabası içine girdik ve partileştik. Oyunun ekonomik modeline göre, sol alternatifler üreteceğiz.. İşte radikalliğimiz buradan gelmektedir. RSP üyelerinin hangi taraftan, kime karşı, kimin tarafında savaşacağına karışmamaktadır. Bu oyuncuların vicdani özelliklerine kalmıştır ve bir özgürlüktür.


Ekonomik olarak RSP, çok yakında oyunun ekonomi politiğine göre incelemeler ve analizler yaparak, alternatif ve karlı, işçi-patron arasında ki dengeyi sağlayacak, iki tarafında yüzünü güldürecek tezler üretme amacındadır.


RSP üyelerinin fikirlerine karşı herhangi bir yaptırım, dışlama yapmaz. Radikal çerçeve içerisinde her türlü fikiri önemser ve üyelerinin fikirlerine karışma hakkını kendinde saklamaz.


RSP'ye katılmak için solcu olmak lazım mıdır ? RSP'ye katılmak için solcu olmanız gerekmemekte, sadece karşıtda dahil her türlü fikire sahip olmak, önyargısız, sorgulayan bir yapıya sahip olmak gerekmektedir. Dahası bunun bir oyun olduğu bilincine sahip olmak gerekmektedir.


RSP'yi bu görüş birliğinde kurmuş bulunmaktayız...


Sizde bunun bir oyun olduğu kanısındaysanız partimize bekleniyorsunuz...

Winster Huntinghawk
Başkan Yardımcısı


Eldarion Sionnodel
Parti Başkanı

Radikal Sol Parti Tüzüğüdür

Tanımlar

1- Radikal Sol Parti; kısaca RSP olarak adlandırılır.

a-) Temel Tanımlar i. RSP, sosyalistlerin eTürkiye'deki siyasal mücadele aracıdır.

ii. RSP, fakeçilere ve sosyalist mücadeleyi engellemeye çalışanlara, siyasal düzlem doğrultusunda, ilkeleri üzerinden yaklaşır.

iii. RSP, hangi kökenden gelirlerse gelsinler, bu ilkelerin siyasal mücadelenin belirleyici öğesi olduğunu kabul eden sosyalistlerin ve komünistlerin partisidir.

iv. eTürkiye, bir çok ulusal, etnik öğelerden oluşan bir bütündür. RSP bu bütünlüğü esas alır.

v. RSP, evrensel bir karaktere sahip olan marksizm-leninizmi bütün çalışmalarında kılavuz edinirken, bu öğretinin her e-ülkede olduğu gibi, eTürkiye'de de yeniden üretilmesinin bir zorunluluk olduğunun bilinciyle hareket eder.

vi. RSP'nin varlığına temel oluşturan amaç, eTürkiye'de sosyalist iktidar mücadelesi vermek ve sosyalizmi kurmaktır. RSP aynı zamanda dünya komünist hareketinin bir parçasıdır.

vii. RSP, uluslararası devrimci hareketin tarihsel birikimini eTürkiye toprağının kendine özgü dinamikleriyle harmanlar, sosyalizm mücadelesinde bu sentezi görmezden gelen şabloncu, dogmatik ve milliyetçi yaklaşımlara karşı mücadele eder.

b-) RSP'nin amacı

i. RSP'nin amacı, sosyalist devrim ve sosyalizmin kuruluşudur.

ii. a. Sosyalizmin kuruluş sürecinin başlangıç noktası bir siyasal devrimdir. Bu siyasal devrimin öncü gücü, siyasal ve ideolojik olarak, işçi sınıfıdır.

b. Sosyalist kuruluş için başlangıç noktası olan sosyalist iktidar, bu siyasal devrimin sonucu olarak ortaya çıkacaktır.

c. Sosyalist iktidar, işçi sınıfı ve onun siyasal etki alanında bulunan toplumsal güçlerin kitlesel mücadelelerinin eseri olacaktır.

d. Sosyalist iktidarın nihai hedefi, başka sosyalist toplumlarla birlikte, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyanın yaratılmasıdır.

2- Radikal Sol Parti, bu tüzükte belirtilen kurulların bütününden oluşur.

Polit Büro

3- a-) Polit Büro, her hafta pazar günü toplanır. Her ayın ilk toplantısında üyelerden bir kişinin önerisi ile Polit Büroya yeni üyelerin katılması oylanır. Oy birliği ile kabul edilen kişiler Polit Büro üyesi olur.

b-) Polit Büro Sekreteri ilk toplantıda seçilir. 3 ay süreyle görev yapar. Üst üste olmamak kaydıyla birden fazla kez seçilebilir.

c-) Polit Büro Sekreteri, tüzükle verilen sair görevler dışında Polit Büro toplantılarına başkanlık etmekle görevlidir.

4- Polit Büro üyelerinden birisinin, Disiplin Yönetmeliğine aykırı bir faaliyeti olması halinde üyeliği geri kalanların oy birliği ile düşürülebilir.

5- Polit Büro her ayın 2. toplantısında kurul üyelerini atar. Her kurul için en az 2 üye çalışkanlığı ile dikkat çekmiş yeni üyelerden olmalıdır. Kurullar en fazla 5 er kişiden oluşur.

6- Polit Büro her ay 2. toplantısında oy çokluğu ile Parti Genel Sekreterini kendi üyeleri arasından seçer.

Parti Başkanı

7- Parti Başkanı adayı olabilmek için en az 1 ay boyunca Parti Kurullarında aktif görev almış olmak gereklidir.

8- a-) Her ayın 10'una kadar Parti Başkanı Adayı olacak kişilerin Polit Büro Sekreterine adaylıklarını belirten bir yazı yazmaları gerekir.

b-) Polit Büro adaylığını uygun görmediği kişilerin adaylıklarını nedenlerini kişiye yazılı olarak bildirerek reddetme yetkisine sahiptir.

9- Onaylanan adaylar arasından Genel Kurul Parti Başkanını oy çokluğu ile seçer.

10- a-) Parti Başkanı seçimi için yapılan Genel Kurul haricinde yapılan Genel Kurulları Parti Başkanı yönetir.

b-) Parti Başkanı seçimi için yapılan Genel Kurulu Parti Genel Sekreteri Başkanlık eder.

11- Polit Büro tarafından verilen görevleri yerine getirir.

12- a-) Milletvekili adaylarının tanıtım yazıları her ayın 18ine kadar Parti Başkanına iletilir. Parti Başkanı bu yazıları kendi müspet veya menfi görüşlerini de ekleyerek ayın 20sine kadar Polit Büro Sekreterine gönderir. Polit Büro da bu görüşleri de dikkate alarak Genel Kurula onaylı aday adayı listesini sunar.

b-) Onaylanmış Aday adayları arasından yeter sayıda vekil adayını kongre seçer.

13- Polit Büronun gerekli gördüğü durumlarda Merkez Komite toplantısının raporunu Polit Büro sunmak ve sorulara cevap vermekle görevlidir.

14- a-) Parti Başkanı ulusal veya uluslarası çapta düzenlenecek her türlü toplantıya veya ikili görüşmeye katılmaya ve partiyi temsil etmeye veya partinin temsilcisini ilgili kuruldan atamaya yetkilidir.

b-) Bu toplantıların veya ikili görüşmelerin hepsinde Polit Büro adına Parti Genel Sekreteri veya Parti Genel Sekreterinin belirleyeceği bir kişi gözlemci olarak bulunmak zorundadır. Gözlemcinin toplantıda görüş belirtme veya oy verme yetkisi yoktur.

c-) Toplantılarda Parti Başkanı tarafından alınan kararlar ancak Polit Büronun onaylaması ile yürürlüğe girer.

d-) Gözlemcinin katılımı olmaksızın Parti Başkanının herhangi bir toplantıya veya ikili görüşmeye katıldığının öğrenilmesi durumunda, Polit Büro tarafından Parti Başkanının görevine son verilebileceği ve derhal istifası istenebileceği gibi sair yaptırımlara da karar verilebilir.

15- Parti Başkanı, Polit Büronun her ay yapılan ilk toplantısına katılır, dönem raporu sunar ve sorulara cevap verir.

16- Parti Başkanının 13. madde çerçevesinde veya 15. madde çerçevesinde vermiş olduğu raporun Polit Büro tarafından; eksik, yetersiz veya uygunsuz bulunması halinde Polit Büro tarafından görevden alınabilir ve derhal istifası istenebilir veya Polit Büronun uygun göreceği sair yaptırımlar uygulanabileceği gibi şartların gerektirmesi halinde hiç yaptırım uygulanmaması da uygun görülebilir.

17- Parti Başkanı 14. veya 16. maddeye göre istifası istendiği halde istifa etmez ise T.O.cu olarak afişe edilir. Parti forumu ve parti ircsinden süresiz olarak banlanır ve partiyi temsil ettiğini iddia ettiği bütün toplantılar boykot edilir ve toplantıda alınan kararlar geçersiz kabul edilir.

18- Parti Başkanı görevden alındıktan sonra göreve sonraki parti başkanlığı seçimine kadar Polit Büro Sekreteri vekalet eder.

Genel Sekreter

19- Parti Genel Sekreteri 6. maddede belirtilen usülle Polit Büro tarafından seçilir.

20- a-) Parti Genel Sekreteri, bu tüzükle kendisine verilen sair görevler haricinde; Merkez Komite, Parti Genel Sekreteri veya Parti Başkanı tarafından doğrudan üyelere verilen görevlerin takibinden de sorumludur.

b-) Üyeler görevin başında, çalışma planı ve sonunda faaliyet raporunu Parti Genel Sekreterine sunar.

Parti Kurulları

21- a-) Parti kurulları, partinin daha etkili bir şekilde işlemesi için oluşturulmuştur.

b-) Bu kurullar şunlardır ;

i) Koordinasyon Kurulu: Üyeler arası iletişimi kuvvetlendirmek, forum, irc gibi iletişim araçlarının kullanılmasını teşvik etmek ve parti üyelerinin partinin gelişimi ile ilgili önerilerini değerlendirmekle görevlidir.

ii) İletişim Kurulu: Ülke içerisindeki diğer partiler, askeri veya ekonomik gruplar, hükümet ve partiye yakın ancak üye olmamış oyuncular ile partinin iletişimini sağlar. Ayrıca yeni oyuncuların partiye kazandırılması için de çalışır.

iii) Enternasyonal Kurulu: Ülke dışarısındaki, sol partiler, bu partilerin oluşturduğu üst kurullar ve önde gelen sol-sosyalist oyuncular ile partinin iletişimini sağlar.

c-) Bütün kurullar Polit Büronun atadığı en fazla 5 kişiden oluşur.

22- a-) Kurullar birbirlerinden ayrı olarak her hafta pazar günü toplanır.

b-) Toplantılara kurul sekreteri başkanlık eder. Kurul Sekreteri kurulun ilk toplantısında kurul üyeleri tarafından seçilir. Kurul sekreterinin seçimini PArti Başkanı 1 defaya mahsus olmak üzere veto edebilir. 2. seçime Parti Genel Sekreteri refakat eder ve seçimde alınan karar kesindir.

c-) Toplantıda haftalık faaliyet takvimi hazırlanır ve sonraki toplantıda bu takvimin başarısı değerlendirilir.

d-) Parti başkanı tarafından talep edilmesi üzerine kurul sekreteri toplantı tutanaklarını Merkez Komite toplantısında sunar ve sorulara cevap verir.

23- a-) Parti Genel Sekreteri, faaliyet takvimi yazmayan, başarı değerlendirmesi yapmayan veya gerekli ciddiyette çalışmayan kurulu feshetmeye ve bu eylemden sorumlu olan üyeleri disiplin kuruluna sevk etmeye yetkilidir.

b-) Kurul sekreteri benzer bir durumda Polit Büroya sevk edilir.

24- Polit Büro oy birliği ile Disiplin Kurulu hariç olmak üzere bütün kurul üye ve sekreterlerini görevden almaya yetkilidir. Görevden alma kararının verildiği toplantıda yeni kurul üyelerinin de atanması yapılır.

Disiplin Kurulu

25- Disiplin Kurulu, iki dereceden oluşur. alt kurullar, disiplin dairesi olarak üst kurul ise Yüksek Disiplin Kurulu olarak adlandırılır.

26- a-) Yüksek Disiplin Kurulu, eski parti genel sekreterlerinden ve bunlar dışında Polit Büronun atadığı 2 ve Genel Kurulun seçtiği 3 kişiden oluşur.

b-) Atanarak veya seçilerek göreve gelecek kişiler Polit Büro üyelerinden olamaz.

27- a-) Disiplin dairesi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri tarafından her ayın ilk pazar günü yapılacak toplantıda kendi üyeleri arasından belirlenir.

b-) Her dairede mümkün olduğunca eşit sayıda üye bulunur.

28- a-) Disiplin Daireleri 3 tanedir.

b-) Bu daireler görevlerine göre şunlardır;

i) İRC Dairesi; Konusu irc olan disiplin işlerini ilk derece dairesi olarak görür.

ii) Forum Dairesi; Konusu forum olan disiplin işlerini ilk derece dairesi olarak görür.

iii) Erepublik Disiplin Dairesi; Konusu Erepublik içerisi olan disiplin işlerini ilk derece dairesi olarak görür.

29- Parti üyelerinin disiplin işlerinde, disiplin daireleri ilk derece disiplin mahkemesidir. Vereceği kararlara itiraz mercii Yüksek Disiplin Kuruludur. Yüksek Disiplin Kurulunun verdiği kararlar kesindir.

30- Kurul üyeleri ve Merkez Komite Üyeleri hakkındaki disiplin işlerinde Yüksek Disiplin Kurulu ilk derece yargılamasını yapar. İtiraz mercii Polit Bürodur. Polit Büronun vereceği karar kesindir.

31- Polit Büro herhangi bir disiplin kurulu kararını uygun görmesi halinde iptal etmeye yetkilidir.

Genel Kurul

32- Genel Kurul her ayın 1'i, 11'i ve21'inde İRC de toplanır.

33- Bu toplantılarda bir sonraki seçimle ilgili değerlendirme yapılır.

34- 1'inde yapılan toplantıda 3 adet Disiplin Kurulu üyesi de seçilir.

35- Tüzükle kendisine verilen sair görevleri yapar.

Ülke Başkanı Adayı

36- Parti Başkanı veya Parti Genel Sekreteri ülke başkanı adayı olamazlar.

37- a-) Her ayın 30'una kadar Ülke Başkanı Adayı olacak kişilerin Polit Büro Sekreterine adaylıklarını belirten bir yazı yazmaları gerekir.

b-) Polit Büro adaylığını uygun görmediği kişilerin adaylıklarını nedenlerini kişiye yazılı olarak bildirerek reddetme yetkisine sahiptir.

c-) Polit Büro aday olmaması veya adayların uygun görülmemesi halinde, Parti Başkanı veya Parti Genel Sekreteri hariç olmak üzere üyeler arasından bir kişiyi görevlendirebilirler.

38- Her ayın 1'inde yapılacak Genel Kurulda onaylanmış adaylar arasından Ülke Başkanı Adayı seçilir.

Tüzüğün Değiştirilmesi

39- Tüzük Polit Büro üyelerinden birinin, Parti Başkanının veya Merkez Komitenin önerisi ile, Polit Büroca oy birliği ile değiştirilebilir.

40- Üyelerin tüzükle ilgili değişiklik önerileri Parti Genel Sekreterine yazılı olarak verilir. PArti Genel Sekreteri ilk toplantıda bu öneriyi gündeme getirir ve Polit Büronun oy birliği ile tüzük değiştirilir.

Geçici Maddeler

1- Tüzüğün yürürlüğe girmesi ile aşağıdaki kişiler ilk Polit Büroyu oluştururlar;

- Bercdo - Eldarion Sionnodel - Ertugrul Cinar - Sade_Vatandas - Vasili Zaytsev

2- Mevcut Disiplin Kurulu, tüzüğe göre yeni disiplin kurulu göreve başlayana kadar görevine devam eder.

3- Tüzüğün yürürlüğe girmesinden önce göreve başlayan Parti Başkanı yeni seçime kadar göreve devam eder.

4- Disiplin tüzüğü Polit Büro tarafından süratle yapılır, ancak Disiplin Tüzüğü yürürlüğe girene kadar, disiplin işleri disiplin daireleri ve kurullarının üyelerinin kendi kanaatlerine göre orantılı olarak uygulanır.