Teknokratene/Party Program

From eRepublik Official Wiki
Jump to navigation Jump to search

Teknokratene Party Programme, available only in Norwegian.

Party-Teknokratene.jpg

Party Programme - Full Version

Økonomi

Vår økonomi er for tiden inne i en kraftig omstillingsfase, derav er den sårt avhengig av riktige skattemessige forhold og støtte ifra staten. Teknokratenes økonomiske grep vil gjøre den nye økonomiske hverdagen så god som mulig for våre borgere.

Skattereform

Et effektivt og rettferdig skattesystem er essensielt om vi skal få vår økonomi på fote igjen. Vårt første prinsipp er at skatten skal være flat næringer imellom; hvorfor skal arbeidere i visse sektorer måtte betale langt mer skatt enn andre? Det er hverken rettferdighet eller effektivitet i et slikt system. Derfor foreslår vi en inntektsskatt på 15%, og det i alle bedriftene. Selve skattenivået er det vanskelig å vurdere nå på forhånd, ettersom Norge bl.a. har fått en halvering av sin befolkning i løpet av de siste månedene, mens vi fremdeles har omtrent samme mengden statlige program å finansiere, samt at det er behov for en gjenbygging av statens gullreserver. Men vi tror og håper at en sats på 15% vil tilfredsstille Norges behov.

MVA. Det har blitt skrevet flere artikler om merverdiavgift, og vår overbevisning står vi ved; det er ikke i landets beste å ha en merverdiavgift. Vi kan for eksempel øke vår konkurransedyktighet i prosentpoeng mot svartebørs-importvarer med hvor mange prosentpoeng man nedjusterer merverdiavgiften. Med andre ord; om vi har en 10% merverdiavgift, så er svartebørsimportvarene i 10% relativt billigere enn varene kjøpt gjennom det norske markedet. Videre gir merverdiavgiften måter for de mindre trofaste av oss å unngå skatter på. For flere argument og grundigere forklaringer, besøk denne artikkelen om emnet.

Valutaen vår har fått en ekstra hard medfart av Ungarerne. Som diskutert her, hadde de sterke insentiv for å ødelegge verdien av vår valuta. Marerittet for kronen er derimot ikke over, da Ungarerne fremdeles sitter på store mengder NOK. F.eks. har denne kontoen over Flag-Norway.jpg 70 000 NOK! Om vi jobber for å revaluere vår valuta, så er det Ungarerne som vil tjene på det - de vil begynne å dumpe sine store lagre av krone i vårt valutamarked, og få mer for kronene de har tilrøvet seg. Vi er med andre ord lite interessert i å aktivt øke verdien av vår krone i første omgang. En svekket krone har også sine fordeler, da det gjør det lettere for eksporterende industri å selge sine varer.

Vår nye økonomiske hverdag omfatter at vi blant råvarer, bare har høy produktivitet av olje. Vi har dog flere provinser med middels produktivitet, men en bedrift med middels produktivitet, har bare halvparten av produktiviteten til en bedrift med høy produktivitet. Man må altså bruke dobbelt så mye arbeidskraft for å produsere en mengde varer når man bruker en provins med middels produktivitet. Evt. kan man si at disse varene i praksis blir dobbelt så dyre, noe som vil forplante seg videre til sekundær næringene. Dette gjør det tydelig at vi som nasjon vil bli rikere om vi åpner for import av andre råvarer enn olje. Med dette som bakgrunn, programfester vi nulltoll for korn, tre, jern og diamanter. En slik benyttelse av import, gjør oss også avhengige av å eksportere tilsvarende mengde varer. Derfor ønsker vi også å iverksette eksportstimulerende tiltak, jf. neste punkt.

Eksportstøtte

I vår tideligere historie hadde vi ulike initiativ hvis formål det var å støtte eksporterende bedrifter. Tanken var at om man gjorde det lettere for våre bedrifter å eksportere, så ville dette øke mengden gull som fløt inn til vårt land. Sponsing av eksportlisenser var muligens det mest suksessfulle av disse tiltakene. I seg selv er tiltaket godt, men dagens økonomiske situasjon hvor vi må importere korn, tre, metall og diamanter, gjør det ekstra viktig for oss at våre bedrifter har gode eksportvilkår - man trenger gull for å importere varer. Om vi ikke klarer å bygge opp en sterk eksportindustri, vil kronen vår falle ytterligere, da gullmengden i økonomien vår vil stadig falle.

Bedrifter som mottar eksportstøtte, må skrive under på en kontrakt som stipulerer at dersom bedriften faller brakk, så har staten rett til å overdra bedriften. Og om bedriften selges, så må staten informeres og den nye eieren må skrive under på samme kontrakt. Det førstnevnte ble i liten grad etterfulgt i vår tidelige historie, og nå ligger det mange ubrukte og velutviklede bedrifter rundt om i Norge som staten kunne omfordelt. Vi i Teknokratene er her for å beskytte borgernes interesser, og med oss i kongressen skal alle som ønsker eksportstøtte, underskrive nevnte kontrakt.

Bedrifter i gave, våpen, mat, billetter og olje bransjene vil ha mulighet for eksportstøtte. Bedriften må være av en viss størrelse og med en viss historie. Eieren må være en lojal og aktiv Nordmann, og det må foreligge gode argument på hvorfor eierens bedrift vil kunne eksportere til xxxx land. Det vil også være et pluss om landet er alliert med oss; f.eks. er Hellas interessert i at vi eksporterer olje til de. Spania er en annen alliert som har samme ønske. Videre finnes det en rekke land med generelt lave tollsatser, noe som gjør det mulig for vår sekundære industri å eksportere til de. At vi støtter lojale Nordmenn er viktig på lang sikt, da nasjonen er avhengig av en gruppe aktive og lojale bedriftseiere. I dag er for eksempel svært mange bedrifter eid av utlendinger som ikke nødvendigvis bor i Norge. Med en sterk økonomi i lojale hender, kommer en aktiv og givende politisk debatt.

10 kr Fødselsbonus med mer

Som diskutert i artikkelen "Economic Reforms", har det vært tegn til at folk har opprettet kontoer i Norge på grunnlag av vår tideligere relativt høye fødselsbonus. Dette har til tider gjort at svært store summer har gått til nevnte kontoer, kontoer som raskt flyttet ut av landet, eller døde hen.

Vi mener at en lavere direkte fødselsbonus sammen med støtte til et Immigrasjonsverk, hvor nye nordmenn får støtte etter at visse krav har blitt oppfylt, vil gi nasjonen vår langt mer for skattepengene. Immigrasjonsverket blir diskutert ytterligere i et senere avsnitt.

Foreslåtte endringer:

Se bilde for skattesatser.

Fødselsbonus: Flag-Norway.jpg 10 NOK.

Vi ønsker også at statlige innkjøp av varer skal gjøres ifra Norske bedrifter der det er mulig, da det vil beholde gull i Norge og stimulere vår økonomi. Dette skal bare sees bort ifra dersom prisen på de norske varene er urimelig høyere enn hva man kan få varene for andre steder.

Sosialt og politisk

Avgjørelser skal tas i plenum med mindre informasjonen er sensitiv i hensyn til nasjonal sikkerhet.

Bekjempelsen av korrupsjon har, vil alltid ha og har alltid vært en topp prioritet hos oss Teknokrater. Vi vil forsikre oss om at borgernes skattepenger går til de formål de er ment for; transaksjoner vil bli fulgt med argusøyne. Bare de siste ukene har Teknokrater satt fokus på flere tvilsomme handlinger ifra styrende.

Vi er for åpenhet, åpenhelt på alle måter. Vi ønsker at kongressforumet skal være tilgjengelig for alle, men bare de folkevalgte vil ha mulighet til å delta i debatten der. Teknokratene var banebrytende på dette feltet, og vil jobbe videre for borgernes interesser. I tillegg ønsker vi å opprette en egen avdeling ("Folketsplass"?) på erepublik.no, der vanlige folk kan diskutere sammen med kongressen - Norge trenger økt politisk aktivitet.

Vi ønsker også å inkludere kongressen i størst mulig grad. For eksempel vil vi gi kongressen retten til å avsette ministre. Dette åpner for mer etterprøving av ministre, og det at kongressen kan avsette en minister, gjør en minister ansvarlig ovenfor kongressen - ikke bare sin president. Å vinne et presidentvalg er ikke det samme som å ha vunne all makt, kongressen representerer folkets egentlige preferanser!

Sykehuspolitikken vil bli videreført. Dette vil øke vår militære slagkraft betydelig, da våre tapre soldater hurtigere kan returnere til kampen mot den tapende fiende! Videre vil vi gjøre våre forsvarsmurer høyere gjennom byggingen av sterke fort. Vårt forsvar skal bli en hard nøtt for selv den sterkeste av fiender. I tillegg vil vi holde frem med støtten at statens Q5 våpenselskap, da dette er en fin måte å lagre store mengder Q5 våpen på.

Immigrasjonsverk

For en nyfødt nordmann er det svært mye å sette seg inn i, og barnedødeligheten har vist seg å være svært høy. Immigrasjonsverket skal ha som formål å øke fødselsraten samt redusere barnedødeligheten i Norge. Det førstnevnte skal oppnås gjennom rekruttering på ulike norske diskusjonsforum, f.eks. bør vi klare å lage en innbydende rekrutteringstekst som lokker nye spillere inn i denne verdenen. Barnedødeligheten skal reduseres v.h.a. veiledning for våre nye borgere; bl.a. skal den automatiske velkomstmeldingen ifra "Presidenten" inneholde mer nyttig informasjon for den nye borger, samt linke videre til immigrasjonsverket - der den nye spilleren kan få oppnevnt en lærer, og få utlevert ulike stønader.

I tillegg skader det ikke barnedødeligheten at Teknokratene er her for å bedre Norges allmenntilstand :)

Uriks og Militæret

Norges tideligere ekspansjonistiske utenrikspolitikk kan ikke kalles noe annet enn en katastrofe. Flere ganger har vi tapt politisk kontroll over landet, og denne store usikkerheten har betydelig redusert den lojale Norske befolkningen - enkelt og greit for mye tull. Nylig stod vi også i fare for å tape selve Norge; Ungarerne forsøkte å gjøre det mulig for Russerne å erobre hele Norge, gjennom å "frigjøre" Nord-Norge. Imperiet har også resultert i en kraftig avdemokratisering av Norge - kongressen settes stadig utav spill grunnet ulike "unntakstilstander". Er en marginalt høyere lønn i gull virkelig verdt å sette hele Norge i fare for?

Flertallet av Teknokratene har i lengre tid vært skeptisk til imperiet, og vi forsøkte f.eks. å selge noen østlige regioner til Romania, mens vi fremdeles hadde kontroll over dem. Dette ble det ikke noe av, og våre spådommer om at PEACE ønsket å ta de østlige regionene, viste seg raskt å være sanne.

Om vi igjen engasjerer oss direkte i Østen, vil vi igjen bli et naturlig mål for PEACE - spesielt ettersom vi vil være det svake leddet i en allianse med Romania. Vi ser det som innlysende at imperiets bakside er langt mørkere enn dets forside er lys. Fokuset må være på selve Norge og gjenreisningen av en lojal Norsk befolkning. Vi ønsker derimot å engasjere oss sterkt i Atlantis; gi hjelp der det trenges, og bygge opp inntrykket av eNorge som en pålitelig og lojal alliansepartner. Vi ønsker å sette av en viss del av budsjettet per måned til operasjoner hvis mål det er å støtte våre allierte. Et godt og smart forhold til Atlantis vil forsikre vår selvstendighet inn i evigheten.

Militæret vil være blant de som vil nyte godt av operasjonene med Atlantis. Vi vil ha en Norsk folkehær delt inn i Tanks(Jäger?) og Troopers(Soldater?). Norges militære skal trene opp lojale Norske soldater med et langsiktig perspektiv, ikke finansiere utenlandske soldater slik som til tider har vært praksis... Å være en kriger er en av flere karriereveier i erepublik, og det vil være helt hinsides om vi brukte vårt hardtjente gull på andre enn lojale Nordmenn - det ville jo redusert vår glede av å spille spillet, det ville gjort vår relative slagkraft lavere i neste omgang! I tillegg vil det at dine skattepenger går til en gruppe utenlandske tanks, neppe bygd opp ens kjærlighet til eget land. Vi vil få igjennom en lov i kongressen som avgjør hvilket mandat hæren har; f.eks. hva som vil være kravet for å bli tatt opp som Soldat eller Jäger.

Selve strukturen militæret har hatt tideligere, vil vi altså videreføre. En utnevnt minister vil være forsvarssjef, men vi kunne tenke oss at en viseforsvarssjef også blir utnevnt, som skal trå til i de tider forsvarssjefen ikke er tilgjengelig. Historien vår har eksempler på slag som har gått tapt grunnet fraværet av en leder. Vi vil ikke la det skje igjen.

En ytterligere nyvinning ifra oss, er at vi vil opprette et "Feltsykehus" som en del av militæret. Hver dag kan en spiller motta 10 velbehag fra gaver. For eksempel vil 10 Q1 Gaver, gi en velbehagsøkning på 10 poeng. Når en q1 gave koster ifra 0.04 til 0.1 gull, ser vi at man får langt mer for skattepengene ved å gi gaver, enn ved å kjøpe velbehagspakker (Gir 10 velbehagspoeng), som koster 2 gull. I tillegg vil kjøp av varer stimulere vår økonomi.

Annet:

Ønsker du Norges beste? Da er vi på samme lag. Slå følge! Aktive og kloke spillere vil svært fort gå opp i gradene. Bli med i Norges mest aktive parti :)

Vi ønsker hovedsakelig å ta diskusjonen på forum, slik at alle medlemmene kan delta. Vi priser et så lite hierarkisk system som mulig, der flertall/plurality etter ryddig diskusjon avgjør våre standpunkt.

Forumet vårt kan du finne på www.the-technocrats.no. Muligens det mest aktive partiforumet i Norge.

Party Programme - Short Version

Som i partiets tideligere dager er vi partiet med et faktisk partiprogram. Her har dere den komprimerte utgaven av dette. For hvordan vi har tenkt å oppnå disse målene, se det vanlige partiprogrammet. Link: http://docs.google.com/Doc?id=dddpd3qf_97wtq8jgn&hl=en

Økonomi

 • Vi vil innføre flat inntektskatt og null merverdiavgift, da det er både effektivt og rettferdig.
 • En aktiv og åpen handelspolitikk i samråd med Norges interesser.
 • Styrke Norges økonomi gjennom gjenåpning eksportstøtteprogram.
 • Jobbe for økte lønninger i gull.
 • Gjøre dagene lettere for de fattige av oss.
 • Holde frem med finansiering av våre tre statlige selskap.
 • Gjenvinne balansen i den norske økonomien.

Sosialt og politisk

 • Motarbeide korrupsjon.
 • Alle avgjørelser skal tas i plenum med mindre informasjonen er uhyre sensitiv.
 • Opprettelsen av et immigrasjonsverk.
 • Vi mener våre borgere har rett til å følge debatten i kongressen.
 • Avgjørelser trenger kongressens samtykke så sant det er mulig; bare kongressen som representerer folkets vilje.
 • Vi skal jobbe for opprettelsen av et visst lovsystem - dog ikke en grunnlov.
 • En aktiv sykehus og forsvarssystempolitikk.
 • Fokus på å gjøre Norge interessant for Nordmenn.

Uriks og ved krig

 • Imperiet var et mareritt ifra ende til annen; la oss satse på selve Norge!
 • Som et aktivt og hjelpsomt medlem av Atlantis vil vi sikre at Norge forblir selvstendig.
 • En stor gullreserve skal gjøre vårt militære slagkraftig i nødens stund.
 • Den Norske hæren skal være av norske borgere, og forsvare Norges interesser.
 • Gavegiving i regi av folkehæren.
 • I fredstid skal vi forberede oss på krig.


Back.gif Back to Teknokratene page