Battle hero/Shqip: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

2 January 2016

26 May 2014

23 April 2014

9 April 2013

29 March 2013

  • curprev 14:5414:54, 29 March 2013Delete325 talk contribs 767 bytes +767 Created page with "{{LangMenu}} '''Hero Bateje''' është një çmim që i jepet një shtetasi për arritjen e shumës më të lartë të dëmtimit në çdo betejë. Kjo është arritur duke luftu..."