Battle priorities/Shqip: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

17 August 2020

7 April 2013

29 March 2013

  • curprev 15:1115:11, 29 March 2013Delete325 talk contribs 4,670 bytes +4,670 Created page with "{{LangMenu}} '''Prioritetet e betejës''' janë përdorur nga komandantët e njësive ushtarake në mënyrë që të freskoj automatikisht urdhërat betejë në raste të caktua..."