Revision history of "Beta:Human resources/Română"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 06:38, 24 January 2021Stephan Condurachis (Talk | contribs). . (1,262 bytes) (+1,262). . (Created page with "{{LangMenu}}{{Beta}} Dacă sunteți un cetățean care caută un loc de muncă, primul pas ar trebui să fie postarea CV-ului dvs., alegând industria în care doriți să lu...")