Revision history of "Beta:Marketplace/Română"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 13:35, 23 January 2021Stephan Condurachis (Talk | contribs). . (500 bytes) (+500). . (Created page with "{{LangMenu}}{{Beta}} Accesați zona pieței pentru a cumpăra produse care vor fi adăugate la inventar. Puteți alege produsele în funcție de calitatea și prețul lor. Pr...")