Revision history of "Day change/Shqip"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 03:08, 5 August 2012Lisjani (Talk | contribs). . (340 bytes) (+340). . (Created page with "{{LangMenu}} {{DISPLAYTITLE:Ndërrimi i Ditës}} '''Ndërrimi i Ditës''' i referohet kalimit të kohës në një kohë të re në eRepublik (00:00). Nocioni i ishte vënë pë...")