Energy/Shqip: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

9 March 2018

7 November 2013

7 April 2013

14 March 2013

  • curprev 20:1520:15, 14 March 2013Delete325 talk contribs 1,609 bytes +1,609 Created page with "{{LangMenu}} '''Energjia''' është një nga gjërat më të rëndësishme në eRepublik jetën tuaj. Ju mund të gjeni vlerën tuaj të energjisë me lehtësi nga sidebar tuaj. ..."