Messages/Shqip: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

30 October 2018

22 April 2014

7 May 2013

5 May 2013

  • curprev 20:4220:42, 5 May 2013Delete325 talk contribs 1,589 bytes +1,589 Created page with "{{DISPLAYTITLE:Mesazhet}} {{LangMenu}} Mesazhet private janë përdorur nga qytetarët për të komunikuar me njëri-tjetrin. Ju mund të hyni në mesazhet tuaja duke klikuar [[F..."