Military tutorial/Shqip: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 April 2013

13 March 2013

  • curprev 18:4118:41, 13 March 2013Delete325 talk contribs 5,501 bytes +5,501 Created page with "{{LangMenu}} ==Informacione themelore në lidhje me luftën== 1. '''Kontrolloni shëndetin tuaj''': Ju vetëm do të jetë në gjendje për të luftuar në një betejë, nëse ju..."