Hrvatska Stranka Prava/Statute

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
HrvatskiIcon-Croatia.png

STATUT HRVATSKE STRANKE PRAVA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Stranka prava je suvremena, demokratska, desno orijentirana politička organizacija eHrvatskog naroda i svih građana eHrvatske.

Članak 2.

Hrvatska stranka prava se zalaže za hrvatsku državu na njenim povijesnim, etničkim i prirodnim prostorima, te širenje na sve ostale države za koje se odluci da su od važnosti eHrvatskoj, kao i za svekoliki napredak ehrvatskog čovjeka i svih građana države eHrvatske.

Članak 3.

Hrvatska stranka prava obavlja svoju djelatnost među ehrvatskim narodom i egrađanima države eHrvatske. Za ostvarenje svojih ciljeva Hrvatska stranka prava se bori svim političkim sredstvima te kroz javna i vlastita glasila, kao i javnim istupima zastupa svoj program.

Članak 4.

Naziv stranke je: HRVATSKA STRANKA PRAVA.

U skraćenom obliku kao naziv koristi se HSP.

Članak 5.

Hrvatska stranka prava je ePolitička stranka i upisuje se u registar političkih stranaka pri eRepubliku. Za sve svoje obaveze HSP odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 6.

Stranku prava predstavlja osoba koju ovlasti Vijeće Hrvatske Stranke prava i predsjesnik Hrvatske stranke prava.

Stranku prava zastupa Predsjednik Hrvatske stranke prava, a u slučaju njegove spriječenosti druga osoba koju ovlasti Vijeće Hrvatske stranke prava i Predsjednik.

Članak 7.

Hrvatska stranka prava ima svoj grb i zastavu.

Grb Hrvatske stranke prava je starohrvatska sahovnica kvadratnog oblika preko koje je jasno ispisan HSP.

Zastava Hrvatske stranke prava je sahovnica omedena hrvatskim pleterom te logom vuka u sredini oko kojeg piše eHrvatska stranka prava

Članak 8.

Hrvatska stranka prava surađuje sa svim političkim strankama i pojedincima te domaćim i međunarodnim organizacijama i ustanovama, javnim i privatnim zakladama, javnim glasilima i iseljeničkim organizacijama, ako se time doprinosi ostvarenju načela Hrvatske stranke prava.

Članak 9.

Rad Hrvatske stranke prava je javan.

Iznimno Vijeće HSP-a mogu isključiti javnost iz svoga rada, kada to zahtijevaju interesi stranke i javnog morala.

II. ČLANSTVO

Članak 10.

U Hrvatsku stranku prava može biti primljen svaki eHrvat ili eHrvatica, kao i svaki egrađanin i egrađanka države eHrvatske , ali samo odredeni mogu biti i potvrđeni od stranke. Jedino potvrđeni član stranke je pravi član Hrvatske stranke prava.

Član Hrvatske stranke prava ne može biti osoba koja je član neke druge političke stranke. A potvrđeni član ne može postati osoba koja je jednom izbacena iz stranke.

Članak 11.

Članovi stranke se potvrđuju na forumu Hrvatske stranke prava.

Članak 12.

Članovi Hrvatske stranke prava ničime ne smiju javno sramotiti stranku, kao ni njihove članove, niti raditi nista sto bi moglo rezultirati bacanjem ljage na HSP, članove HSP-a i igrace eRepublika. Ukoliko član postupi protivno Članka 12. ovog statuta biti ce izbaceni iz stranke, i stranka ce se javno ograditi od istih. Članovi HSP-a dužni su se međusobno poštivati. Širiti slogu i ljubav među hrvatskim narodom i hrvatskim edržavljanima kao i svim ljudima, te tako im služiti na uzor.

Članak 13.

Članstvo u Stranci prava prestaje:

 • izričitim istupanjem iz stranke, koja se daje u pisanom obliku
 • isključenjem iz stranke
 • smrću člana.

Svaki član je dužan obrazložiti zbog čega istupa iz stranke.

Članak 14.

Svaki član Hrvatske stranke prava dužan je biti registriran na forumu HSP-a i biti aktivan na istom. U slučaju trajnog preseljenja iz eHrvatske svaki član Hrvatske stranke prava dužan je obavijestiti stranku na vrijeme. U slucaju privremenog preseljenja član nije dužan obavijestiti stranku, osim u slucajevima kad se blize izbori ( najmanje 3 dana do izbora) Član Hrvatske stranke prava unatoc tome sto nije trenutno u stranci, već u inozemstvu, ne prestaje biti članom i dužan je ispunjavati aktivnosti vezane za stranku, i unatoč tome što je u inozemstvu dužan je poštovati članak 12. ovog statuta. Također, član je dužan biti aktivan na forumu HSP-a

Članak 15.

Članovi Stranke prava imaju pravo:

 • sudjelovati u radu Hrvatske stranke prava i njenog tijela
 • birati i biti birani u tijela Hrvatske stranke prava
 • davati prijedloge i mišljenja i iznositi kritiku o radu Hrvatske stranke prava
 • davati inicijative za rad Hrvatske stranke prava i njezinih tijela
 • biti obaviješteni o svim djelatnostima, zauzetim stavovima i odlukama Hrvatske stranke prava.

Članak 16.

Članovi Stranke prava dužni su:

 • promicati i držati se načela Hrvatske stranke prava i zalagati se za njihovo oživotvorenje
 • pridržavati se odredaba Statuta
 • davati prijedloge za poduzimanje konkretnih političkih radnji radi ostvarenja ciljeva Hrvatske stranke prava
 • aktivirati se na širenju pravaške ideje, distribuciji glasila i sl.
 • provoditi odluke tijela Hrvatske stranke prava
 • čuvati interese i ugled Hrvatske stranke prava
 • redovito biti aktivan član.

III. STEGOVNE MJERE

Članak 17.

Član Hrvatske stranke prava koji se teže ogriješi o ovaj Statut i interese Hrvatske stranke prava ili radi suprotno načelima stranke, Vijeće Hrvatske stranke prava izriče jednu od sljedećih mjera:

 • upozorenje
 • opomenu
 • isključenje iz Hrvatske stranke prava.

Tijekom provedbe stegovnog postupka Vijeće HSP-a koje provodi postupak može donijeti privremenu mjeru suspenzije za člana protiv kojeg se provodi postupak.

Članak 18.

Predsjednik Vijeća dužan je pokrenuti postupak protiv svakog člana Hrvatske stranke prava ili tijela Hrvatske stranke prava koji se ogriješi o Statut ili načela Hrvatske stranke prava.

Vijeće HSP-a je dužno pokrenuti postupak u roku od 7 dana od uvida na prekršaj.

Vijeće HSP-a je dužno donijeti stegovnu mjeru u roku od najviše 7 dana. Ako Vijeće HSP-a ne pokrene postupak u roku od 7 dana od uvidenja na krsenje statuta ili nacela, dužan je to učiniti predsjednik Hrvatske stranke prava ili zahtijevati razrješavanje slučaja od strane Vijeća HSP-a

Članak 19.

Svakom članu Hrvatske stranke prava mora biti omogućeno da pred tijelom koje protiv njega vodi postupak, prije izricanja stegovne kazne izjasni se o svim činjenicama koje mu se stavljaju na teret i dokazima koji ga terete.

U radu tijela koje vodi stegovni postupak ne može sudjelovati član protiv kojeg se vodi stegovni postupak.

Član protiv kojeg se vodi postupak nije dužan niti mora biti na raspravi Vijeća.

Članak 20.

Protiv stegovne kazne koja mu je izrečena, nezadovoljni član ili tijelo može se žaliti u roku od 2 dana od obznane određene stegovne mjere.

Članak 21.

Protiv odluke Vijeća HSP-a, moguće je podnijeti žalbu Predsjedniku stranke u obliku privatne poruke istome.

Predsjednik je dužan odgovoriti na žalbu u roku 5 dana.

IV. USTROJSTVO STRANKE PRAVA

Članak 22.

Tijela Hrvatske stranke prava čine:

 • Predsjednik stranke,
 • Vijeće Hrvatske stranke prava,
 • Tajnik Hrvatske stranke prava,
 • Rizničar Hrvatske stranke prava,
 • Promocijski tim Hrvatske stranke prava,
 • Tvrtke u sklopu Hrvatske stranke prava,
 • Novine u sklopu Hrvatske stranke prava,
 • HSP savjetnik,
 • ...

Članak 23.

Predsjednik Hrvatske stranke prava je vrhovni dio Hrvatske stranke prava, te biva izabran od svih članova Hrvatske stranke prava. U slučaju spriječenosti Predsjednika Hrvatske stranke prava, sve dužnosti i obaveze preuzima potpredsjednik Hrvatske stranke prava.

Članak 24.

Vijeće Hrvatske stranke prava je vrhovni dio Hrvatske stranke prava, te se izabire na Forumu Hrvatske stranke prava na prijedlog ostalih članova Foruma.
Vijeće HSP-a čine : predsjednik, podpredsjednik, tajnik stranke i ostali najaktivniji članovi stranke koji si se svojim radom i zalaganjem istakli kao podobni za izvršavanje najviših i najvažnijih funkcija unutar stranke.

Ovlaštenja vijeća su sljedeća:

 • Donosi odluke vezane za strategiju izbora;
 • Donosi odluke o pridruživanju novih članova vijeću, isto tako i o izbacivanju neaktivnih članova;
 • Donosi odluke vezane za organizaciju savjetnik HSP-a;

Način glasovanja unutar vijeća:

 • Svaki član vijeća može stavit bilo koji prijedlog vezan za stranku na glasovanje;
 • Prijedlog se stavlja na forum i glasovanje započinje;
 • Prijedlog je na glasovanju sljedećih 24 sata i svi članovi vijeća unutar tog vremena moraju iznijet svoje stajalište o dotičnoj temi;
 • Prijedlog je prihvaćen ili odbijen od strane većine;
 • Svi unutar vijeća imaju jednak glas i predsjednik i potpredsjednik i član vijeća;

Odluke vijeća moraju bit poštivane od strane svih članove stranke u protivnom će bit sankcionirani. Sankcije su u obliku izbacivanja iz vijeća u krajnjim slučajevima baniranje sa foruma HSP-a.

Članak 25. Tajnik Hrvatske stranke prava je dio Hrvatske stranke prava, te se izabire od strane Predsjednika Hrvatske stranke prava, a potvrđuje od strane Vijeća Hrvatske stranke prava.

Članak 26.

Rizničar Hrvatske stranke prava je dio Hrvatske stranke prava, te se izabire od strane Predsjednika Hrvatske stranke prava, a potvrđuje od strane Vijeća Hrvatske stranke prava. Rizničar je dužan javno obznaniti svaki tjedan poslovanje stranke.

Članak 27.

Promocijski tim Hrvatske stranke prava je dio Hrvatske stranke prava i biva izabran od strane Predsjednika Hrvatske stranke prava, a potvrđuje se od strane Vijeća Hrvatske stranke prava. Promocijski tim je dužan stalno raditi na promociji Hrvatske stranke prava.

Članak 28.

Tvrtke u sklopu Hrvatske stranke prava su dio Hrvatske stranke prava i kao takve dobro su svih članova Hrvatske stranke prava. Tvrtke su dužne javno izvještavati članove Hrvatske stranke prava o svim prihodima, donacijama, prodaji te ostalim poslovima vezanima uz same tvrtke.

Članak 29.

Novine u sklopu Hrvatske stranke prava su dio Hrvatske stranke prava, i dužne su raditi promociju Hrvatske stranke prava to obavjestavati sve članove Hrvatske stranke prava.

Članak 30.

HSP savjetnik je dio Hrvatske stranke prava i njegova duznost je savjetovanje novih i starih članova Hrvatske stranke prava kao i rukovođenje tvrtki u sklopu Hrvatske stranke prava. HSP savjetnik je dužan predočiti cjelokupno financijsko poslovanje na Forumu Hrvatske stranke prava, te je dužan u svezi svake vece potrosnje novca iz Riznice HSP-a, kao i vlastitog konzultirati se s Vijećem Hrvatske stranke prava.

V. IZBOR TIJELA STRANKE PRAVA

Članak 31.

Sva tijela Hrvatske stranke prava kao i njihovi predsjednici biraju se na rok od mjesec dana.

Izbor za sva tijela Hrvatske stranke prava provodi se tajnim glasovanjem.

Kandidat koji dobije najviše glasova nazočnih izabran je u tijelo stranke.

Članak 32.

Za opoziv članova pojedinih tijela primjenjuju se na odgovarajući način odredbe ovog Statuta o izboru tih tijela.

Opoziv članova pojedinih tijela primjenjuje se u slučajevima kršenja statutarnih odredbi.


VI. POSREDNO SUDJELOVANJE U RADU TIJELA STRANKE PRAVA

Članak 33.

U slučaju nemogućnosti neposrednog sudjelovanja u radu tijela Hrvatske stranke prava, članovi tijela Hrvatske stranke prava moraju obavijestiti Vijeće Hrvatske stranke prava ili Predsjednika Hrvatske stranke prava.

VII. MATERIJALNO - FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 34.

Hrvatske stranke prava ostvaruje prihod od donacija članova, poslovanjem tvrtki u sklopu Hrvatske stranke prava, i sličnih izvora sukladno zakonu.

Rad Hrvatske stranke prava financira se na temelju proračuna. Prijedlog proračuna priprema riznicar Hrvatske stranke prava, a donosi ga Vijeće Hrvatske stranke prava uz suglasnost Predsjednika Hrvatske stranke prava.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Članak 35.

Protok službenih informacija unutar Hrvatske stranke prava.

U cilju pravodobnog i učinkovitog informiranja članstva i upoznavanja s donesenim odlukama i zadacima, pojedina tijela Hrvatske stranke prava dužna su:

a) Obavijestiti članove Hrvatske stranke prava putem PM-a.

b) Obavijestiti članove Hrvatske stranke prava putem foruma.

c) Obavijestiti članove Hrvatske stranke prava putem novinskih članaka

d) Druge metode za obavijest Hrvatske stranke prava

Članak 36.

Sva tijela Hrvatske stranke prava mogu pravovaljano održavati sjednice ukoliko je sjednici nazočno najmanje 1/2 članova Vijeća Hrvatske stranke prava.

Iznimno u situacijama velike hitnosti odluke se mogu donijeti i s manjim brojem članova.

Članak 37.

Dužnosti HSP-ovih predstavnika u kongresu:

 • Aktivno praćenje situacije u državi;
 • Sudjelovanje na forumu HSP-a i na forumu edomovina;
 • Napuštanje kongresa je strogo zabranjeno ;
 • Doniranje određene svote zlata koja se dobija pri ulasku u kongres ili HSP savjetniku ili Hrvatskoj Narodnoj Banci;

Svako nepridržavanje ovih dužnosti bit će sankcionirano. Od strane vijeća. Sankcije su u obliku: izbacivanje iz vijeća, baniranje s foruma HSP-a, ne podržavanje tog kandidata na sljedećim izborima. Kazna se određuje ovisno o težini prekršaja.


Statut Hrvatske stranke prava stupa na snagu danom prihvaćanja Vijeća Hrvatske stranke prava

27. travnja 2009.


Back.gif Back to Hrvatska Stranka Prava page