Iran Green Family/فارسی

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran2.pngIran Green Family

Unknown Party

اطلاعات اصلی
کشور Flag-Iran.jpg Iran
مخفف IGF
وب سایت http://greens-erepublik.com/
رنگ ها Green
محل بحث 02/2019
سیاست
مجلس 0 /40 کرسی, 0%
قبل از Iran Green Party (V1)
موفق توسط Iran Green Party
گرایش Center
ایدئولوژی Totalitarian

خط مشی

1-ما اعضای حزب خانواده سبز ایران نه از نظریه های اقتصادی سخن می گوییم و نه پند دهنده فلسفه سیاسی هستیم ؛برنامه ما تنها شامل پنج واژه ساده است:
(خانواده)
(وفاداری)
(رفاقت)
(آزادی)
(احترام)

2-از نظر ما، خانواده یعنی دست انداختن روی شانه یکدیگر و هوای هم رو داشتن

3- خانواده سبز ایران تمام تلاش خود را در جهت رشد و شکوفایی ایران مجازی با ایجاد رابطه دوستی، کاری و فرهنگی با سایر احزاب خواهد داشت، لذا همواره بر استقلال عقاید خود اصرار دارد.

4- خانواده سبز ایران تمام تلاش خود خود معطوف خواهد داشت تا از تنشهای سیاسی که مضر به حال کشور مجازیمان میباشد پرهیز کرده و اجتناب نماید.

5-خانواده سبز ایران با دوری گزیدن از هرگونه تعصبات افراطیِ اعتقادی، ملی و نژادی، معتقد است، تمامی شهروندان ایران مجازی دارای حقوق برابر در اظهار نظر و سهیم شدن در سرنوشت کشور مجازیشان میباشند.

6- خانواده سبز ایران ضمن اعلام انزجار از هر گونه بداخلاقی های سیاسی و فرهنگی، تمام تلاش خود را در راستای زدودن این گونه ناهنجاری ها، برای سربلندی ایران مجازی به کار خواهد بست .

اساسنامه

اساسنامه حزب خانواده سبز ایران

اساس و پایه ی حزب بر تک تک اصول زیر میباشد به ان امید که شاهد رشد روز افزون سیاسی و اجتماعی حزب باشیم

فصل اول: کليات

ماده 1) نام حزب "خانواده سبز ایران" می باشد که از این پس در این اساسنامه حزب نامیده می شود .

ماده 2) اهداف حزب:
به منظور تقویت زمینه های رشد فرهنگی،سیاسی , اجتماعی و اقتصادی و بالابردن سطح دانش وآگاهی های جامعه ایران مجازی و کوشش در توسعه منابع انسانی و پرورش نخبگان برای برنامه ریزی و مدیریت های راهبردی کاربردی در عرصه های مختلف توسعه ، حزب خانواده سبز ایران تشکیل شده است .

ماده 3( وظایف و مأموریتها )اهم وظایف و مأموریت های حزب به قرار زیر است :
1-3- گردآوری تجارب مدیران ایران مجازی و بهره گیری از آن در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و انباشت سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور .
2-3- تلاش برای رشد جامعه در زمینه های مختلف با تأکید بر نقش هموطنان تازه وارد و تمهید حضور و سازماندهی آنها در عرصه های مختلف.
3-3- گسترش نظام مشارکت و رقابت سالم در فرایند توسعه دموکراتیک احزاب در ایران مجازی .
4-3- مشارکت در فرایند توسعه کشور و رفع ناهنجاریهای اجتماعی و اقتصادی.
5-3- پیگیری و تحقق اهداف حزب، با همکاری احزاب دیگر و نیز گسترش ارتباطات و ایجاد شبکه های اطلاع رسانی رسانه ای و انتشار روزنامه
6-3- معرفی کاندیدا برای ریاست جمهوری
7-3- معرفی کاندیدا برای انتخابات مجلس
8-3- کلیه اعضا میبایست به خط مشی حزب معتقد و متعهد باشند.

فصل دوم ارکان :

ماده 4)ارکان حزب عبارتند از :
1-4- ریاست حزب
2-4- شورای سیاستگزاری
3-4- کارگروه اقتصادی
4-4- کارگروه سیاسی
5-4-کارگروه اجتماعی
6-4-کمیته تبلیغات

ماده 5) ریاست حزب ریاست حزب پس از تایید صلاحیت شدن از سوی شورای سیاست گزاری حزب بصورت رای گیری از بین اعضا حزب انتخاب خواهد شد . وظایف و اختیارات رئیس حزب :
1-5) راهبری و نظارت عالیه بر فعالیتهای حزب .
2-5) پیشنهاد اعضای واجد شرایط عضویت در شورای سیاستگزاری حزب در اولین انتخاب وبعد از آن واگذاری این انتخاب به اعضا و نظارت بر آن .
3-5) ابلاغ مصوبات شورای سیاستگزاری و اعلام آن در ارگان رسمی حزب .

ماده 6) شورای سیاستگزاری
1-6- شورای سیاستگزاری حزب مرکب از این نفرات خواهد بود
1-1-6ریاست حزب
2-1-6- ریاست کارگروه اقتصادی
3-1-6- ریاست کارگروه سیاسی
4-1-6-ریاست کارگروه اجتماعی
5-1-6روسای دو دوره ی قبل حزب
6-1-6-دو نفر یا سه نفر از مشاورین و معتمدین حزب


2-6-وظایف و اختیارات شورای سیاستگزاری:
1-2-6تصویب راهبردها، خط مشی ها و برنامه های کلان حزب
2-2-6انتخاب کاندیدا برای ریاست حزب.
3-2-6اضافه و یا حذف کمیته های تخصصی بر اساس نیاز کشور
4-2-6 بررسی و تصویب تغییرات اساسنامه حزب
5-2-6تصمیم گیری درخصوص انحلال حزب و یا ادغام با دیگر احزاب و یا تغییر نام و لوگوی حزب
6-2-6 انتخاب کاندیدا برای ریاست جمهوری ایران مجازی از بین اعضا و یا اعلام حمایت حزب از کاندیدای خاص و قرار دادن آن برای نظرسنجی بین اعضا حزب
7-2-6تصمیم در خصوص کفایت ریاست حزب و روسای کمیته های تخصصی
8-2-6 بررسی شرایط داوطلبان انتخابات مجلس در کشور و اولویت بندی آنان
9-2-6 بررسی و اعلام نظر در خصوص استفاء ریاست حزب
10-2-6 مدیریت و تصمیم گیری در مورد انجمن حزب و نحوه اداره کردن آن. همچنین تعیین سطح دسترسی اعضای حزب
در انجمن حزب. تبصره 1 : تشکیل جلسات شورای سیاستگزاری بر اساس در خواست یکی از اعضا و با تایید ریاست شورا در انجمن حزب وبا حضور حداقل پنجاه درصد بعلاوه یک اعضا تشکیل خواهد شد و مصوبات آن قانونی خواهد بود. تبصره 2 : مشاورین و معتمدین حزب توسط ریاست دوره ای حزب پیشنهاد میگردند و میبایست مورد تایید دیگر اعضایشورای سیاست گزاری قرار گیرد. این پیشنهاد در هر دوره ریاست حداکثر یک بار میتواند انجام گیرد و الزام آور نیست.

ماده 7) وظایف و اختیارات کارگروه اقتصادی
بررسی شرایط اقتصادی ایران مجازی و دیگر کشورها و نیز بررسی متد های مورد استفاده وارائه راهکارها و دستورالعمل های اجرایی و مفید با انجام کار کارشناسی و مدون با اعلام مزایا و معایب طرح و سنجش آن با شرایط موجود و اعلام مزیت نسبی آن با دیگر طرحها .


ماده 8) وظایف و اختیارات کارگروه سیاسی
این کمیته که در دو بخش داخلی و خارجی به فعالیت خواهد پرداخت موظف به بررسی شرایط سیاسی ایران مجازی و دیگرکشورها و نیز بررسی متد های مورد استفاده وارائه راهکارها و دستورالعمل های اجرایی و مفید با انجام کار کارشناسی و مدون با اعلام مزایا و معایب طرح و سنجش آن با شرایط موجود و اعلام مزیت نسبی آن با دیگر طرحها.

ماده 9)وظایف و اختیارات کارگروه اجتماعی
این کمیته در بخش آموزش و راهبرد نیروهای تازه وارد به حزب و هموطنان با لول های پایین فعالیت خواهد کرد و بررسی شرایط اجتماعی ایران مجازی و دیگر کشورها و نیز بررسی متد های مورد استفاده وارائه راهکارها و دستورالعمل های اجرایی و مفید با انجام کار کارشناسی و مدون با اعلام مزایا و معایب طرح و سنجش آن با شرایط موجود و اعلام مزیت نسبی آن با دیگر طرحها.

ماده 10 ) وظایف و اختیارات کمیته تبلیغات
دعوت از هموطنانی که همراستا و هم سو با اندیشه های حزب هستند و درخواست از آنان برای پیوستن به حزب و بررسی شرایط تبلیغی ایران مجازی و دیگر کشورها و نیز بررسی متد های مورد استفاده وارائه راهکارها و دستورالعمل های اجرایی و مفید با انجام کار کارشناسی و مدون با اعلام مزایا و معایب طرح و سنجش آن با شرایط موجود و اعلام مزیت نسبی آن با دیگر طرحها.


تبصره : روسای این کمیته ها در اولین انتخاب از سوی ریاست حزب انتخاب خواهند شد و در دفعات آتی , بصورت رای گیری از بین اعضا حزب انتخاب خواهند شد . ضرورت تغییر هر کدام از روسای این کمیته ها یا با استعفای شخص یا تشخیص شورایسیاست گزاری تایین خواهد شد. تبصره : تمامی اعضای حزب می توانند بر اساس علاقه و تخصص خود عضو هر یک از این کمیته ها باشند که می توان همزمان عضو چند کمیته نیز بود ولی ریاست کمیته ها بایستی افرادی متفاوت باشند .

فصل سوم اعضاء و شرايط عضويت درحزب

ماده 11 ) اعضاء :عضو، یکی از هموطنان ایران مجازیست که حداقل به لول سیزده رسیده باشدکه با پذیرش اساسنامه ، به عضویت حزب پذیرفته می شود .


ماده 12 )کلیه اعضاء حزب موظف به عضویت در انجمن حزب می باشند

ماده 13) دارا بودن حداقل سطوح دسترسی در انجمن حزب برای اعضا (صرف نظر از عضویت ساده در انجمن) بر عهده شورای سیاست گزاری یا نمایندگان آنها در حزب میباشد و به نحوه فعالیت اعضا در انجمن منوط میگردد.

ماده 14 ) هرگونه تغییر، تصحیح و یا متمم احتمالی مورد نیاز این اساسنامه در آینده، میبایست به صورت متون اصلاحیه و بعداز تصویب به این اساسنامه اضافه گردد.