تصاحب سیاسی

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
فارسیIcon-Iran.png
FrançaisIcon-France.png
RomânăIcon-Romania.png

تعریف لغات

تصاحب سیاسی - بسیار موفقیت انگیز , خیلی غیر منتظره ,عملی , یا حرکتی ; یک اقدام هوشمندانه , مربوط به سیاست .
قطبی کردن - یک تقسیم بندی تیز , برای یک گروه و یا دسته بندی , برای مخالفت با جناح مقابل .

تعریف ایریپابلیکی

تصاحب سیاسی - هنگامی که یک گروه سازمان یافته از یک کشور به یک کشور دیگر حرکت کرده و در انتخابات کشور دیگر بیشترین آرا را بیاورند . قطبی کردن - موقعی که دو و یا چند کشور و یا اتحاد این قدرت را دارند که در برابر دیگران مقاومت کنند گفته می شود .


سیاست

سیستم انتخابات · انتخابات حزب · انتخابات مجلس · انتخابات ریاست جمهوری · لیست رییس جمهورهای فعلی · بخش سیاس کشور