Nacionalni Demokrati Hrvatske

From eRepublik Official Wiki
Jump to: navigation, search
Languages: 
EnglishIcon-English.png
HrvatskiIcon-Croatia.pngNacionalni Demokrati Hrvatske

Nepoznata stranka

Osnovni podaci
Država Flag-Croatia.jpg Croatia
Kratica ND / NDH
Forum [1]
Boja Bijelo, Crvena
Datum raspuštanja 2010?
Politički podaci
Predsjednik FrankoSeman
Broj članova 126
Kongres 1/40 2,7%
Orijentacija Far-Right
Ideologija Totalitarian

Nacionalni Demokrati je bila stranka u Hrvatskoj. Više informacija o samoj stranci na engleskoj varijanti stranice.

Statut stranke

 1. Nacionalni Demokrati Hrvatske je stranka od Hrvata za Hrvate.
 2. Nacionalni Demokrati (NDH) zalaže se za slobodu i boljitak hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana.
 3. Naziv stranke je: Nacionalni Demokrati Hrvatske kratica stranke je NDH.
 4. Savez politički djeluje na području eHrvatske. Za ostvarenje svojih političkih ciljeva stranka se bori svim dozvoljenim, mirnim i nenasilnim sredstvima. Cilj saveza je političko djelovanje za boljitak hrvatskog naroda i hrvatske države. Savez djeluje na način da kroz program ostvari svoje ciljeve.
 5. Stranku predstavlja i zastupa predsjednik stranke. U slučaju njegove spriječenosti predsjednika zamjenjuje jedan od dopredsjednika kojeg odredi vijeće stranke.
 6. Članom stranke može postati svaki poslovno sposoban državljanin eHrvatske, koji prihvaća Statut stranke.Svaki Hrvastki Domoljub ima pravo i pozvan je da se pridruži Nacionalnim Demokratima Hrvatske.
 7. Svaki član je u potpunosti dio stranke, u kojoj prvenstveno ostvaruje svoja prava i ispunjava svoje dužnosti.U slučaju preseljenja iz mjesta svoga prebivališta ili boravišta, svaki član stranke dužan je prijaviti se i uključiti u rad naše organizacije svog novog mjesta prebivališta ili boravka. Ako u novom mjestu prebivališta ili boravišta nema organizacionog oblika, član stranke dužan je raditi na njegovom organiziranju. Članovi stranke imaju pravo:
  1. sudjelovati u radu saveza i njezinih tijela,
  2. birati i biti birani u tijela saveza,
  3. davati prijedloge i mišljenja i iznositi kritiku o radu saveza,
  4. u cilju poboljšanja rada saveza, davati inicijative za rad saveza i njenih tijela,
  5. biti obaviješteni o svim djelatnostima, zauzetim stavovima i odlukama saveza.
 8. Članovi stranke Nacionalnih Demokrata dužni su se međusobno poštivati, širiti slogu i ljubav medu hrvatskim narodom i hrvatskim edržavljanima kao i svim ljudima, te tako im služiti na uzor.
 1. Članovi stranke dužni su također:
  1. promicati i ostvarivati program saveza i zalagati se za njihovo oživotvorenje,
  2. pridržavati se odredaba Statuta,
  3. davati prijedloge za poduzimanje konkretnih političkih radnji radi ostvarenja ciljeva stranke,
  4. aktivirati se na širenju pravaške ideje, distribuciji glasila i sl.
  5. provoditi odluke tjela saveza,
  6. čuvati interese i ugled saveza,
  7. redovito plaćati članarinu, određenu po dogovoru svih članova.
 2. Vjeće NDH
  1. provodi odluke i stavove za ostvarenje ciljeva,
  2. razmatra tekuće političko stanje, u kojemu se nalazi Hrvatska i hrvatski narod, i usmjerava političku djelatnost radi uklanjanja takvog stanja, ako je ono štetno po hrvatski narod, Hrvatsku i mir u svijetu,
  3. utvrđuje politiku stranke,
  4. daje smjernice za rad odborima,
  5. zahtjeva podnošenje izvješća o radu svih tijela i dijelova saveza , radi utvrđivanja provodi li se dogovorena politika i ostvaruje li se program saveza,
  6. utvrđuje prijedlog Programa, Statuta i drugih propisa saveza , koje donosi vijeće,
  7. podnosi izvješće vjeću o cjelokupnom radu stranke, upravlja imovinom stranke,
  8. prema potrebi imenuje povjerenstva ( odbore, komisije ) i slična tijela, pomoću kojih obavlja poslove iz svoje nadležnosti, te im određuje zadatke,
  9. izvanredno vijeće stranke ako je to neophodno,
  10. saziva izvanredni Sabor stranke ako je to neophodno,
  11. donosi financijski plan i završni račun stranke te ga predaje na kontrolu Nadzornom odboru saveza,
  12. obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim propisima saveza
 3. Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi, a u pravilu jedanput u tjedno. Sjednice Vijeća saziva Predsjednik stranke. Članovi Vjeća na prvoj sjednici biraju među sobom predsjednika i dva dopredsjednika. Uz poziv za sjednicu Vjeća članovima mora biti dostavljen prijedlog dnevnog reda i prilozi, o kojima će se raspravljati i to najkasnije 2 dana prije održavanja sjednice. Iznimno se mogu pojedini prilozi podijeliti na samoj sjednici Vjeća uz obrazloženje.
 4. Na čelu stranke nalazi se Vjeće stranke sa presjednikom. Svi članovi Vjeća po svome su položaju članovi stranke. Vjeće stranke je izvršno tijelo koje predvodi cjelokupnu djelatnost stranke i odgovara za rad i stanje stranke.

Sva tijela stranke biraju se na mjesec dana.

MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

 1. Stranka ostvaruje prihode od članarine, darova, legata, dobrovoljnih priloga, organiziranjem priredaba i sličnih izvora sukladno zakonu. Stranka ima svoj žiro-račun.
 2. Stranka prestaje postojati odlukom Vjeća ili na temelju zakona. Imovina stranke u slučaju prestanka njezina rada vraća se donatorima ili se dodjeljuje u humanitarne svrhe.

Sugestije za promjenu Statuta stranke može dati svaki član.

Svašta pomalo

 1. Narodno se gospodarstvo može razvijati i napredovati samo na slobodi posebničkog poduzetništva, bez kojega nastaje sveopći tvarni i duhovni zastoj.Država je dužna poticati i unapređivati posebničko poduzetništvo, jer ne može biti uspješne i napredne ljudske zajednice ako u gospodarstvu ne surađuju pojedinci i državna vlast, vodeći računa o općem dobru.
 2. Rad je izraz ljudske osobnosti, pa stoga plaća ne može zavisiti isključivo od ponude i potražnje radne snage, već mora biti izraz ljudske uzajamnosti i dovoljna da radniku osigura život dostojan čovjeka. Samo rad i kapital udruženi zajedno, a ne samo rad ili samo kapital, stvaraju tvarna dobra, pa zato radnici imaju pravo sudjelovati u upravljanju poduzećem i u diobi njegove dobiti, a država je dužna to osigurati.
 3. Svi su hrvatski državljani jednaki u pravima i dužnostima i pred zakonom, bez obzira na rasu, spol, jezik, vjeru, svjetonazor, političko uvjerenje, naobrazbu ili društveni položaj. Sve su vjere ravnopravne.
 4. NDH od saveza podržava EDEN, te podrzavamo članstvo Hrvatske u EDENUu, zato što je većina hrvata na hrvatskim forumima glasala za to,i zato što je EDEN najbolja opcija za Hrvatsku.
 5. Vrhovnička ovlaštenja u Državi Hrvatskoj mogu obavljati samo hrvatski državljani, koje narod izabere na slobodnim izborima. Država Hrvatska slobodno raspolaže svojim bogatstvima i bez njezina pristanka ne smiju se ta bogatstva prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.
 6. NDH se zalaže da od eHrvatske jednom postane najjača država u erepubliku.
 7. NDH se zalaže da se u vanjskoj politici Hrvati zalažu za Hrvatsku prvenstveno,za hrvatski savez sekundarno a tercijarno za prijatelje i da se svi Hrvatski neprijatelji unište.
 8. Rad se svih državnih tijela mora odvijati samo na temelju ustava, zakona i drugih propisa, nezavisno o smjernicama bilo koje političke stranke ili skupine (pravna država). Sve se državne službe i djelatnosti (vojska, školstvo i sl.) moraju depolitizirati i ne smiju služiti probicima bilo koje političke stranke, kao što je slučaj u našoj igri.
 9. Samo slobodna, samostalna i nezavisna hrvatska država jamstvo je opstanka, slobode i neometanog razvitka hrvatskog naroda, pa se zato Savez Hrvatskih Nacionalista bori za oslobođenje cijeloga hrvatskoga etničkoga i povijesnoga prostora, za uspostavu potpuno samostalne i nezavisne Države Hrvatske na cijelom tomu prostoru i za obranu te Države.
 1. Što se tiče proširenje Hrvatskog teritorija, naše stajalište je "za", no naravno, okolnosti trebaju biti zadovoljavajuće. Nije bitno dal je to Slovenija, Srbija, BiH ako nam odgovara smo za proširenje Hrvatske.

Stranački slogan

Za ostvarenje ciljeva sadržanih u ovim načelima kojima su težili najbolji hrvatski sinovi i kćeri kroz stoljeća, potrebno je uma, ali također i rodoljublja, poštenja i spremnosti na žrtvu. Zbog toga u Nacionalni Demokrati Hrvatske mogu biti primani samo pošteni i odani sinovi i kćeri hrvatskoga naroda, koje ne vodi težnja za plaćom i položajima, već spremnost na žrtvu za sreću i slobodu Hrvatske.

Autor statuta

SorrowCro dana 11. rujna 2009.